Organizatorzy
Współorganizator
Sponsor konferencji
Partner
Patronat Medialny
 
 
REJSTRACJA I WARUKI UCZESTNICTWA
Aby rejestracja przebiegła prawidłowo konieczne jest wypełnienie wszystkich pól, które dodatkowo oznaczono gwiazdką: (*).

Formularz należy uzupełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2019 r., mając na uwadze, że obligatoryjna opłata akredytacyjna wynosi:
500 zł w przypadku dokonania rejestracji i wpłaty do 3 września 2019,
600 zł w przypadku dokonania rejestracji (do 3 września) i wpłaty w terminie od 3 do 10 września 2019.

Rejestracja może zostać zamknięta przed 3 września 2019 w przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy liczbę dostępnych miejsc.

Potwierdzenie uiszczenia opłat należy przesłać na adres: konferencja@mozp.pl.
Zgłaszam udział:
Nazwisko i imię: *

Organizacja:
Stanowisko:
Adres email: *
Telefon kontaktowy: *
Zgodnie z wariantem wybranym z poniższych opcji:
I. UDZIAŁ W KONFERENCJI (Akredytacja) – 500zł/OSOBĘ
- opłata obligatoryjna dla wszystkich uczestników.
 
*
Koszt obejmuje udział we wszystkich panelach konferencji i przerwach kawowych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.
 
II A. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE – 130 zł/OSOBODZIEŃ.
 
Koszt osobodnia obejmuje zakwaterowanie wraz z wyżywieniem (od obiadu do śniadania). Zamówienie dodatkowego obiadu 22 września 2019 r. (niedziela) - 20 zł za obiad. Zapotrzebowanie należy wpisać w formularzu zamówienia zakwaterowania i wyżywienia - pkt. II B.
 
II B. Zamówienie zakwaterowania z wyżywieniem

Proszę zaznaczyć wybraną pozycję:
 DataKobietaMężczyzna
 19/20 września
 20/21 września
 21/22 września
 obiad 22 września
 
III A. POSIŁKI DLA OSÓB NIEKORZYSTAJCYCH Z ZAKATEROWANIA –
20 ZŁ / ŚNIADANIE, 20 ZŁ / OBIAD, 20 ZŁ / KOLACJA.
 
Zapotrzebowanie należy wpisać w formularzu zamówienia wyżywienia – pkt. III B.
 
III B. Zamówienie wyżywienia

Proszę zaznaczyć zamawiany posiłek:
 DataŚniadanieObiadKolacja
 20 września  
 19 września
 20 września
 21 września  
 
Dodatkowe informacje:
Dane do faktury
Nazwa Firmy
lub Imię i Nazwisko: *
Ulica, nr bud., lokal: *
 
  

Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
NIP: *
*
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu udziału w konferencji i akceptuję jego treść (Regulamin).
 
   Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach, przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez MOZP oraz AKNET-Press.
 
   Wyrażam zgodę na przygotowanie materiałów personalizowanych, w tym m.in.: certyfikatu, identyfikatora/akredytacji, przez Współorganizatora Konferencji – AKNET-Press.
 
*
Zapoznałam/em się z zasadami udzielania zgód.
 
Każda z powyższych zgód jest dobrowolna.
Możesz zaznaczyć jedną z nich, wszystkie albo żadnej.
Brak zatwierdzenia zapoznania się z treścią regulaminu udziału w konferencji i akceptacji jego treść, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.
Brak zgody na przygotowanie materiałów personalizowanych jest tożsame z rezygnacją z otrzymania certyfikatu i imiennej akredytacji.
 
Administratorem jest Małopolski Okręgowy Związek Pływacki z siedzibą w Krakowie, 30-067 Kraków, ul. Piastowska 26a pokój 103.
Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody do czasu cofnięcia. MOZP ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta przez okres przewidzianymi przepisami prawa na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń.
Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
Informacje handlowe (oferty, informacje o produktach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub e-maila do czasu cofnięcia zgody.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.
 
Niniejszy formularz stanowi ofertę zawarcia umowy udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Pływania w Krakowie. Umowa zostaje skutecznie zawarta poprzez przyjęcie oferty, tj. wypełnienie i wysłanie do 3 września 2019 r. wypełnionego formularza. Deklaracja uczestnictwa obliguje do dokonania wpłaty na konto MOZP: Bank PKO BP S.A. II oddział w Krakowie nr 61 1020 2906 0000 1202 0114 8055 pełnej kwoty zgodnej z wypełnionym formularzem zgłoszenia do udziału w Konferencji wraz z przesłaniem dowodu dokonania wpłaty do MOZP nie później niż do 3 września 2019 r.
 
Prawidłowe i czytelne wypełnienie formularza pozwoli na wcześniejsze przygotowanie rachunków/faktur, które będą Państwo mogli odebrać w trakcie Konferencji; w innych przypadkach rachunki zostaną przesłane pocztą po 01 padziernika 2019 r.
 
Oświadczam(y), że upoważniamy MOZP do wystawienia rachunku/faktury bez podpisów. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po 3 września 2019 r. materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu, a koszt nie zostanie zwrócony. Rezygnacja uwzględniana przez MOZP musi nastąpić w formie pisemnej (faksem: 12 617 29 22 lub e-mailem: konferencja@mozp.pl) przed 3 września 2019 roku. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania wpłaty.
 
Miejsce:
Data: (RRRR-MM-DD)
 
 
 
Projekt AKNET